Kabul International Airport

Kandahar International Airport

Herat International Airport

Mazar-E-Sharif International Airport